Tư Duy Lãnh Đạo

TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ 4 CHIẾN THUẬT ĐỂ CẢI THIỆN
Tư duy phản biện (Critical thinking) là: “Sử dụng logic và lập luận để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các giải pháp, đưa ra kết luận và cách tiếp cận khác nhau đối với các vấn đề”. Tư duy này được đánh giá là một trong 3 kỹ năng quan trọng nhất của tương lai theo Báo cáo Nghề nghiệp tương lai năm 2018 (The Future of Jobs Report) của Diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum)....