Giải pháp

XÂY DỰNG, THỰC THI CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT

Ứng dụng Mô hình 7MBC® - Mô hình triển khai Thẻ điểm cân bằng - Balanced Scorecard (BSC) thành công tại các DN hàng đầu Việt Nam. Đây là kết quả của sự đúc kết kinh nghiệm, gồm cả thành công lẫn thất bại, khi triển khai các dự án tư vấn...
Chi tiết
Giải pháp tư vấn xây dựng hệ thống KPI và Benchmarking toàn diện theo tiêu chuẩn thế giới.
Chi tiết
Giải pháp quản trị thực thi chiến lược & hiệu suất tổ chức trên nền tảng BSC (BALANCED SCORECARD – THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG) ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT - GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ THỰC THI CHIẾN LƯỢC & HIỆU SUẤT TỔ CHỨC TRÊN NÊN TẢNG BSC (BALANCED SCORECARD – THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG)...
Chi tiết

Đối táctoàn cầu