Thư viện video

Leader Mindset - Thay Đổi Mô Thức Lãnh Đạo
Video tổng quan về khóa huấn luyện đặc biệt "LEADER MINDSET - THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO" do Tập Đoàn Huấn Luyện Và Tư Vấn...
Chuyển giao quyền lực Lãnh Đạo - Dễ hay khó?
Chuyển giao quyền lực Lãnh Đạo - Dễ hay khó?
Năng lực cạnh tranh Doanh Nghiệp - Tầm nhìn dài hạn
Năng lực cạnh tranh Doanh Nghiệp - Tầm nhìn dài hạn
Kỹ Năng Quản Lý Trong Trường Học - Phải Thay Đổi Từ Nhận Thức
Kỹ năng quản lý trong trường học - phải thay đổi từ nhận thức
Thẻ điểm cân bằng P1 - FBNC
Thẻ điểm cân bang - Balanced Scorecard - những vấn đề thực tiễn xung quanh nhân sự và chi phí.
Thẻ điểm cân bằng P2 - FBNC
Thẻ điểm cân bang - Balanced Scorecard - những vấn đề thực tiễn xung quanh nhân sự và chi phí.
Thẻ điểm cân bằng P3 - FBNC
Thẻ điểm cân bang - Balanced Scorecard - những vấn đề thực tiễn xung quanh nhân sự và chi phí.
CEO Phạm Thị Việt Nga - Cảm Nhận Về Khóa Huấn Luyện Leader Mindset for CEOs
Cảm nhận về khóa huấn luyện Leader Mindset for CEOs - Phạm Thị Việt Nga