Đánh giá doanh nghiệp theo mô hình 7s McKinsey

Đánh giá doanh nghiệp theo mô hình 7s McKinsey

MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP THEO MÔ HÌNH 7S

Mô hình đánh giá thực trạng doanh nghiệp 7S của McKinsey được nhiều doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu thế giới sử dụng. 

• SHARED VALUE: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

• STRATEGY: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

• STRUCTURE: CƠ CẤU TỔ CHỨC

• SYSTEM: CÔNG NGHỆ QUY TRÌNH

• STYLE: PHONG CÁCH QUẢN TRỊ

• STAFF: CON NGƯỜI

• SKILLS: NĂNG LỰC TỔ CHỨC

 
MA TRẬN CHẤM ĐIỂM TOÀN DIỆN THEO MÔ HÌNH 7S
 
LIÊN HỆ TƯ VẤN

Điện thoại: (028) 3844 2369 | Email: info@toppion.com.vn

Giải pháp liên quan