Test 6 cấp độ lãnh đạo

Hướng dẫn

Trang web "Bài Kiểm Tra 6 Cấp Độ Lãnh Đạo" này được thiết kế dành riêng cho các Học Viên của khóa huấn luyện "Leader Mindset" (Thay Đổi Mô Thức Lãnh Đạo) hoặc "Middle Manager & Leader Mindset" (Thay đổi Mô Thức Lãnh Đạo & Đội Ngũ Quản Lý Cấp Trung). Do vậy, Anh/Chị vui lòng đăng nhập mã số tài khoản mà TOPPION gửi để được quyền truy cập làm bài kiểm tra.

Xin lưu ý: Mã số tài khoản này chỉ được dùng để đăng nhập cho 1 lần duy nhất. Do vậy, Anh/Chị hãy sắp xếp thời gian để hoàn thành trọn vẹn bài kiểm tra này (khoảng 30 phút).

Vui lòng đăng nhập để làm bài test

Chia sẻ bài viết