Tag: ung-dung-disc

KHÓA HỌC ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH HÀNH VI (DISC) TRONG QUẢN LÝ CON NGƯỜI dành cho cấp quản lý, lãnh đạo và bộ phận nhân sự với mục tiêu: -  Hiểu được tư duy 7 đúng trong quản lý con người hiệu quả -  Hiểu được nền tảng của công cụ phân tích hành vi và cách nhận diện (DISC) -  Nắm được một số ứng dụng quan trọng của công cụ DISC trong quản ý con người