Tag: vac-(09

Ban Giám Đốc Tập Đoàn Huấn luyện & Tư Vấn Triển Khai TOPPION trân trọng cảm Ban Quản Trị Tổ Hợp DATVIET VAC Group Holdings đã thể hiện sự quan tâm sâu sát đến các cấp Lãnh Đạo, Quản Lý của DATVIET VAC bằng việc quyết định triển khai khóa huấn luyện LEADER MINDSET được tổ chức trong hai ngày 09&10/06/2017 Ngoài ra, chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn toàn thể các Lãnh Đạo, Quản Lý của công ty đã...