Tư Vấn Xây Dựng Khung Năng Lực

Tư Vấn Xây Dựng Khung Năng Lực

Tập trung phát triển năng lực cho nhân viên trong doanh nghiệp luôn là vấn đề được các nhà quản lý quan tâm. Làm sao để nâng cao năng lực đội ngũ hiệu quả là câu hỏi trăn trở của rất nhiều quản lý. Thông thường mọi người sẽ tập trung vào việc “thiếu gì học nấy” có nghĩa họ luôn xem rằng với vị trí công việc hiện tại, mình cần học gì để đáp ứng cho công việc mà không quan tâm vào các khía cạnh mục tiêu chiến lược của công ty, điều này có thể dẫn đến người quá giỏi không phù hợp công việc đảm nhận, hoặc nhân sự không phù hợp với văn hóa công ty.

Thực tế cho thấy, việc nâng cao năng lực của đội ngũ nhằm phục vụ cho mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, phù hợp với hệ thống tôn chỉ: sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi công ty. Vì vậy, với cách tiếp cận mà TOPPION xây dựng năng lực là đi từ Chiến lược, hệ thống tôn chỉ để tạo nên Từ điển Năng lực giúp bảo đảm định hướng hành vi của đội ngũ theo các giá trị cốt lõi mà lãnh đạo mong muốn. Từ đó tạo nên các chuẩn mực năng lực phù hợp của doanh nghiệp.

Tiếp theo, chúng tôi xây dựng Khung năng lực dựa vào Cơ cấu tổ chức và Bản mô tả công việc của doanh nghiệp. Bởi vì mỗi vị trí trong doanh nghiệp yêu cầu phải có các năng lực ở cấp độ phù hợp nhằm đáp ứng công việc. Đây cũng chính là cơ sở để các nhà quản lý nhân sự đặt câu hỏi phỏng vấn cho ứng viên khi tuyển dụng, cũng như cơ sở lập kế hoạch phát triển đội ngũ theo năng lực đã xây dựng;

Một khi năng lực được triển khai tốt, tạo nên sức mạnh của đội ngũ nhân sự tại doanh nghiệp, làm tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, tạo nên nét đặt trưng văn hóa riêng của từng doanh nghiệp theo định hướng của Ban lãnh đạo, cũng như góp phần duy trì một doanh nghiệp trường tồn.

Chúng tôi thực hiện xây dựng Từ điển Năng lực và Khung Năng lực, bao gồm 5 bước chính như sau:

Để nhận thông tin về chi tiết các Bước Xây dựng Khung Năng lực, vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn của TOPPION.

Giải pháp liên quan